Bibliotheek PDF EPUB

Bewijs In Rechte - A.M.P. Gaakeer

Genieten Bewijs In Rechte A.M.P. Gaakeer epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 4,56
ISBN: 9789054548003
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.M.P. Gaakeer

Omschrijving:

Niets is zo praktisch al seen geode theorie. In deze uitgave is het project dossier opgenomen dat deel uitmaakt van het Integratievak zoals dat aan het eind van het eerste studiejaar van de Rotterdamse rechtenopleiding wordt gegeven. Het Integratievak beoogt een theoretische reflectie op het interdisciplinaire karakter van de rechtswetenschap, waar het project naar wij hopen de praktische relevantie van demonstreert. Het belang van de praktijk voor het recht vraagt dat juristen over de schutting van een louter dogmatische of juist instrumentalistische rechtsbeoefening heenreiken naar inzichten uit andere wetenschappen. Het gevaar van die poging is niet alleen dat de jurist verdrinkt in waarheidsaanspraken van andere wetenschappen, maar ook dat gebrek aan training en ervaring in de kennis productie van die andere wetenschappen tot aandoenlijk amateurisme leidt. Het is dus van belang dat de jurist zich al seen schoenmaker bij zijn leest houdt. Tegelijkertijd is van belang dat die leest niet te beperkt wordt opgevat. In Meesterlijk recht, het handboek van het Integratievak, wordt gepleit voor een contextualistische rechtsopvatting. Precies het belang van de context vraagt om het trainen van een oordeelsvermogen waarin de systematiek en voorspelbaarheid van het recht worden bewaakt en uitgebouwd vanuit de dynamiek van de concrete feiten en omstandigheden. Het project hoopt dat oordeelsvermogen te trainen, door juridisch-technisch inzicht te vragen dat als vanzelf theoretische reflectie oproept. Om de aansluiting bij Meesterlijk recht te verhelderen gaat aan het eigenlijke dossier een inleiding vooraf, waarin de drie perspectieven van het Integratievak kort worden besproken: het recht als maatschappelijke praktijk, als discipline en als professie. Tevens wordt de keuze voor dit type complexe case-studies toegelicht en samengevat in een aantal algemene leerdoelen, die in het dossier zelf worden toegespitst op ‘bewijs in rechte’.M.w. prof. mr. A.M.P. Gaakeer is bijzonder hoogleraar Rechtstheorie, universitair hoofddocent Inleiding tot de rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter in de strafsector van de rechtbank te Middelburg.M.w. mr. dr. M. Hildebrandt is universitair docent Inleiding tot de rechts wetenschap en Juridisch Practicum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als postdoc onderzoeker gedetacheerd aan de Vrije Universiteit Brussel bij het internationale interdisciplinaire onderzoeksproject ‘De verbondenheden van het weten. De posities en verantwoordelijkheden van de wetenschappen en de wetenschappers in een democratische rechtsstaat’, onder leiding van onder andere Serge Gutwirth, Bruno Latour, Isabelle Stengers en Koen Raes.Mr. B.F. Beljaars is universitair docent bij de sectie Inleiding tot de rechtswetenschap en Juridisch Practicum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

...het accusatoire karakter van het civiele recht ... Bewijs in rechte: case-studies bij Meesterlijk recht Boom ... ... . In het Nederland burgerlijk recht heeft niet de waarheidsvinding de hoogste prioriteit, maar wordt ... Bewijs In Rechte (paperback). Niets is zo praktisch al seen geode theorie. In deze uitgave is het project dossier opgenomen dat deel uitmaakt van het... rechter. Bewijzen in het recht is dus de rechter (en in de bestuurlijke fase het be-stuursorgaan) omtrent rechtsfeiten zodanige gronden voor zekerheid verschaffen als hij behoeft, om de aan die feiten door het recht verbonden rechtsgevolgen toe te wijzen.4 Het is de vraag hoeveel zekerheid het bestu ... Over bewijs in het recht - Ius Mentis ... .4 Het is de vraag hoeveel zekerheid het bestuursorgaan en de rechter behoeven Bewijs [civiel recht] - Het civielrechtelijk bewijs dient ertoe om de rechter in een civiele procedure een redelijke mate van zekerheid te verschaffen omtrent de door partijen gestelde feiten, opdat deze tot de overtuiging komt dat de feiten zijn aangetoond. Ten aanzien van het civiel- of privaatrechtelijke bewijs kent het in het ... De term 'bewijs' en wat bewijs bewijst, kwam vorige week in de whatsappvonnisdiscussie langs. Daarbij kreeg ik een gevoel dat ik al vaker had: mensen lezen iets over "bewijs", constateren dat wat de rechter zegt niet per se 100% altijd juist is en concluderen dat de rechter dús digibeet is, dat het vonnis geen stand zal houden en/of dat de rechtspraak belachelijk is. Ehm. Buiten deze wettelijke bewijsmaterialen mag de rechter geen andere vormen van bewijs gebruiken om de schuld van de verdachte aan te nemen. Hier een uiteenzetting van het bewijsstelsel in ons strafrecht. Bewijsstelsels In Nederland kennen wij een negatief-wettelijk bewijsstelsel (zie art. 338 Sv). Bewijs in rechte: case-studies bij Meesterlijk recht Boom Juridische studieboeken: Amaz...