Bibliotheek PDF EPUB

Burgerlijk Wetboek 2008/2009 - Onbekend

Onbekend Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2008-11-26
DIMENSIE: 7,77
ISBN: 9789013051599
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Onbekend

Omschrijving:

In deze pocket vindt u de gehele tekst van het Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 tot en met 8), de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De editie 2008/2009 biedt de stand van zaken per 1 augustus 2008, zoals voorzien begin mei 2008.Vermelding verdient dat na Boek 4 Burgerlijk Wetboek de tekst van het 'oude' erfrecht is opgenomen zoals dat gold tot aan de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003.De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes, alsmede van verwijzingen naar andere relevante artikelen.De transponeringstabellen inzake Boek 4 Burgerlijk Wetboek (erfrecht), Boek 7 Burgerlijk Wetboek (huur) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (herziening procesrecht) zijn opgenomen voor het register. Het trefwoordenregister verwijst naar wetsartikelen waarin de desbetreffende onderwerpen zijn behandeld.Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze wetboeken bij de hand wil hebben.

...van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het NIEUW BURGERLIJK WETBOEK Prof ... Wetboek-online.nl | Burgerlijk Wetboek Boek 1 ... . Mr. E.H. Hondius, hoogleraar burgerlijk recht, Molengraaf! Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht NIEUW BURGERLIJK WETBOEK: EINDELIJK IN WERKING! Het heeft lang geduurd. In 1947 werd er een begin mee gemaakt. In 1992 is het eindelijk zo goed als voltooid. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek kan per 1 januari a.s. in ... In deze editie van het Burgerlijk Wetboek 2019/2020 is de actuele wettekst van het Bur ... Burgerlijk Wetboek (Nederland) - Wikipedia ... . In 1992 is het eindelijk zo goed als voltooid. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek kan per 1 januari a.s. in ... In deze editie van het Burgerlijk Wetboek 2019/2020 is de actuele wettekst van het Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel) opgenomen zoals deze op 1 juli 2019 luidt. In het Burgerlijk Wetboek zijn tevens de artikelen 21, 22 en 22bis van de Invorderingswet (na art. 3:282), artikel 185 Wegenverkeerswet (na art. 6:184), de artikelen 101 en 102 VwEU (na art. 6:193k ... Het Burgerlijk Wetboek (BW): gelaagde structu… Schuldsanering (Wsnp): toepassing, voorwaarde… Relatiebeding: bijzondere vorm van het concur… Het geheimhoudingsbeding: vereisten, voorbeel… Ingebrekestelling: verzuim, vereisten, gevolg… Duurovereenkomst opzeggen: de redelijke opzeg… Burgerlijk procesrecht: gesloten stelsel van… De woorden «de artikelen 1623a, eerste lid, 1623b, vierde tot en met tiende lid, 1623c-1623f, 1623j, 1623k, eerste en tweede lid, 1623l, 1623n, derde lid, tweede zin en 1623o van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek» worden vervangen door: de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk ... Prijs: € 145,00, ISBN/ISBN13: 9789048600946, Categorie: Boek, Dit wetboek dat ondertussen aan zijn elfde editie toe is, bevat de volledig geactualiseerde tekst van d... BURGERLIJK WETBOEK BOEK 1 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1 2. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 3. Besluit gezagsregisters 4. Besluit curateleregister 5. Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling 6. Besluit begripsomschrijving van het index-cijfer der lonen 7. Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst (BW) Op deze pagina kunt u alle wetten/regels vinden die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst. De artikelen gaan over het uitbetalen van loon, het aantal vakantiedagen waar u recht op heeft en alle andere zaken die te maken hebben met de arbeidsovereenkomst. De naam "Burgerlijk Wetboek" is vastgesteld bij de Landsverordening van de 15de maart 2001 houdende aanpassing van het bestaande Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen en een aantal andere landsverordeningen in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (P.B. 2001, no. 24). Lees meer omtrent kamerstuk 2008-2009, 31763 nr. 6: wijziging boek 2 burgerlijk wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48 ... Inhoud wetboeken Het burgerlijk wetboek Het BW is het belangrijkste wetboek voor burgers.Er bestaan 10 boeken, die allemaal een ander onderwerp bevatten. 1. Personen- en familierecht; 2. Rechtspersonen (Nederlands rechtspersonenrecht) Art. 6:169 lid 2 BW - BW BES Boek 6 - Artikel 169 lid 2 Burgerlijk Wetboek BES Boek 6 - 2. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging ......