Bibliotheek PDF EPUB

Minske en bist - Palstra

Je vindt hier Minske en bist pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 8,69
ISBN: 9789065530950
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Palstra

Omschrijving:

Minske en bist

...it spul tusken minske en bist by de jacht: "Wat my it meast fassinearret by de jacht is de konneksje tusken minske en natuer fia de bisten ... Unwennegens ... . Oer: Sjoerd Palstra, Minske én bist: novelle oer in bewenner fan it Arbeitseinsatzlager Erika, Ommen-Wesseling. De Tille, Ljouwert 1989. Dizze novelle mei eins allinnich in novelle hjitte as jo dat opfetsje as in oantsjutting fan lingte, dus as in koarte roman. Neffens de hânboeken is dat net krekt: in novelle konsintrearret him op ien barren. Moai, in minske kin ek nachts net op ien foet gean. ... It bist dat as de minske wurde woe - de Moanne ... . Neffens de hânboeken is dat net krekt: in novelle konsintrearret him op ien barren. Moai, in minske kin ek nachts net op ien foet gean. Sa, nou de namme en doe kaem it skriuwboek iepen. 'Hjir steane de nammen yn fan alle hynders dy 't ik haw. Der binne guon by dy't ûndogens binne, mar gjin hynder sa bryk of it is in minske gelyk, allinne ien ding hat in hynder op'e minske "foar, it forjit nea, en it forlit nea. Tyrosine is in (ferlike mei oare aminosoeren) relatyf grut aminosoer mei in aromatyske sydkeatling.As ien fan de tweintich natuerlik foarkommende α-aminosoeren dy't foar aaiwytsynteze brûkt wurde, makket tyrosine diel út fan sawat elk aaiwytmolekúl yn alle foarmen fan libben. Tyrosine wurdt meast klassifisearre as in foar minske en bist net-essinsjeel aminosoer om't it lichem (ûnder ......