Bibliotheek PDF EPUB

Classics in European Languages - Het Geheimzinnige Eiland (geïllustreerd) - Jules Verne

Jules Verne boek Classics in European Languages - Het Geheimzinnige Eiland (geïllustreerd) Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2015
DIMENSIE: 11,90
ISBN: 1230000781633
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jules Verne

Omschrijving:

''Stijgen wij!'' ''Neen! Integendeel! Wij dalen!'' ''En erger dan dat, mijnheer Cyrus! Wij vallen!'' ''Werp dan in 's hemels naam allen ballast over boord!'' ''Daar gaat de laatste zak!'' ''Stijgt de ballon thans?'' ''Neen!'' ''Het is of ik het klotsen der golven hoor.'' ''De zee is onder het schuitje!'' ''Zij is hoogstens vijf honderd voet beneden ons!'' Daarop doorkliefde een krachtige stem de lucht met de woorden: ''Alles wat gewicht heeft over boord!.... alles! werp alles over boord en Gode bevolen!'' Dit was het bevel dat gegeven werd boven de onmetelijke uitgestrektheid der Stille Zee, tegen vier uur in den avond van den 23sten Maart 1865. Ieder herinnert zich zeker nog den vreeselijken storm, die uit het noordoosten woei bij de dag- en nachtevening van dat jaar, terwijl de barometer zevenhonderd en tien millimeter daalde. Het was een orkaan zonder tusschenpoozen, die van den 18den tot den 26sten Maart duurde. Vreeselijk waren de verwoestingen die hij aanrichtte in Amerika, Europa en Azië over een streek van achttienhonderd mijlen breedte, die zich schuin over de evennachtslijn uitstrekte, van de vijfendertigste noordelijke, tot de veertigste zuidelijke parallel! Geheele steden werden omvergeworpen; wouden ontworteld; oevers door bergen van water verwoest, opgezweept als bij het hoogste springtij; schepen op de kust geslingerd, die door het _Bureau Veritas_ bij honderden werden aangeteekend; gansche landen werden gelijk gemaakt door de hoozen, die alles op haar weg verbrijzelden: duizenden menschen vielen verpletterd ter aarde of werden door de zee verzwolgen: dit waren de slachtoffers van de woede, waarvan deze orkaan de geduchte sporen achterliet. De rampen overtroffen verre die, welke op zoo schrikbarende wijze Havanna en Guadeloupe verwoestten, de eene den 25sten October 1810 en de andere 26 Juli 1825. Maar op hetzelfde oogenblik dat deze onheilen op aarde en op zee voorvielen, was de lucht het tooneel van een niet minder schrikwekkend schouwspel. Een ballon, als een bal op den top van een hoos, en in de draaiende beweging van de luchtzuil medegesleept, doorkliefde de ruimte met een snelheid van negentig mijlen in het uur, om zijne as rondwentelende alsof hij door een draaikolk in de lucht was gegrepen. Onder den ballon werd het schuitje heen en weder gezweept met zijn vijf reizigers, die ternauwernood zichtbaar waren te midden van de dichte dampen, vermengd met het schuim, dat van de oppervlakte der zee zich verhief. Van waar kwam die luchtballon, thans een speelbal van den vreeselijken storm? In welk gedeelte der wereld was hij opgegaan? Zeker had hij niet gedurende den orkaan kunnen opstijgen. Nochthans de orkaan woedde reeds vijf dagen, en de eerste verschijnselen hadden zich den 18den voorgedaan. Men moest hieruit dus wel opmaken, dat die ballon van zeer verre kwam, want hij had toch niet minder dan twee duizend mijlen in de vierentwintig uur moeten afleggen? In elk geval hadden de reizigers geen enkel middel tot hun beschikking om den weg, dien zij sedert hun vertrek hadden afgelegd, te schatten, daar zij niets tot maatstaf bezaten. Zelfs deed het zonderlinge geval zich voor, dat toen zij in het hevigst van den storm waren, zij er niets van gevoelden. Ook werd hun het gezicht benomen door den zwaren mist, die zich onder het schuitje samenpakte. Om hen heen was niets dan nevel en damp, en de wolken waren zelfs zoo ondoorschijnend, dat zij bijna niet konden gewaar worden of het nacht of dag was. Geen enkele lichtstraal, geen enkel teeken van leven uit de bewoonde wereld, noch het klotsen der golven van den Oceaan konden hen in die onmetelijke duisternis bereiken, zoolang zij in die hooge luchtstreek waren. Slechts hun plotselinge daling had hen bekend gemaakt met het gevaar dat zij boven de golven dreven. Maar zoodra de ballon vrij was van alle zware voorwerpen, zoo als ammunitie, wapenen en levensmiddelen, was hij terstond gestegen in hoogere luchtlagen tot een hoogte van vier duizend vijf honderd voet. De reizigers hadden, zoodra zij bemerkten dat de zee onder hun schuitje was, en zij het minder gevaarlijk in de hoogte dan wel in de laagte achtten, niet geaarzeld alle voorwerpen, zelfs de onmisbaarste, over boord te werpen, want hun eenigste zorg was niets te verliezen van die vloeistof, de ziel van hun toestel, die hen boven den afgrond hield. De nacht ging onder de vreeselijkste angsten voorbij en zeker zou hij voor minder krachtige mannen doodelijk zijn geweest. Eindelijk brak de dag aan, en met den dag, was het of de orkaan in hevigheid was afgenomen. Reeds bij het begin van den 27sten Maart waren er eenige voorteekenen van kalmte te bespeuren. Bij het aanbreken van den dageraad waren de wolken lichter geworden en weder naar hoogere luchtstreek gestegen, en binnen eenig uren was de hoos geëindigd en brak de zon door. Op dit oogenblik wierpen de reizigers de laatste voorwerpen, die het schuitje bezwaarden, in zee, zelfs de weinige nog overgebleven levensmiddelen, en een van hen had zich opgeheschen naar den ring waar alle touwen bijeenkwamen, om het schuitje vaster aan den binnensten toestel van den ballon te hechten. Blijkbaar konden zij den ballon niet meer in de hooge luchtstreek houden en ontbrak het hun aan gas! Zij waren dus verloren! Inderdaad bevonden zij zich noch boven het vasteland, noch boven een eiland. Op die geheele uitgestrektheid was geen enkel stuk grond, zelfs geen zandbank te bespeuren, of eenige harde oppervlakte waar zij hun anker konden laten vallen. Toch moesten zij dalen, want zij konden niet verhinderen, dat het gas door een opening in den toestel ontsnapte; zoo, voor dat de nacht inviel, geen land te zien was, zouden de luchtreizigers, het schuitje en de ballon ongetwijfeld door de golven verzwolgen zijn. Het eenige wat hun nog te doen stond, werd door hen gedaan. Zeker is het dat de reizigers moedige mannen waren, die den dood in het aangezicht durfden zien. Geen klacht kwam over hun lippen. Zij waren besloten tot het laatste oogenblik te strijden, alles te doen om hun val te vertragen. Het schuitje bestond slechts uit een mand van teenen gevlochten, volstrekt niet in staat te drijven, en er was geen mogelijkheid om het op de oppervlakte der zee te houden, wanneer het viel. Tegen twee uur was de ballon nauwelijks vier honderd voet van de golven verwijderd. Op dat oogenblik klonk een stentor-stem, waaruit niet de minste angst sprak. En zijn woorden werden op even krachtigen toon beantwoord. ''Is alles er uit geworpen?'' ''Neen! Er zijn nog tweeduizend dollars goud geld!'' Terstond daarop werd een zware zak door de golven verzwolgen. ''Stijgt de ballon?'' ''Een weinig; maar hij zal spoedig weer dalen!'' ''Wat is er nog over, dat uitgeworpen kan worden?'' ''Niets!'' ''Toch wel!.... De schuit!'' ''Laten wij ons aan het net vasthouden! En werpt de schuit in zee!'' Dit was inderdaad het eenige en laatste middel om den ballon lichter te maken. De touwen, die het schuitje aan den ballon bevestigden, werden losgesneden en plotseling steeg hij twee duizend voet. De vijf reizigers hadden zich in het net geheschen en staarden in den afgrond. De stijging door het lossnijden van de schuit veroorzaakte duurde slechts een zeer korten tijd, want al spoedig begon de ballon, door het ontsnappen van het gas, weder te dalen. De reizigers hadden alles gedaan wat zij doen konden, en hun restte nu niets anders dan zich aan God over te geven. Ten vier ure was de ballon gedaald tot vijfhonderd voet boven de oppervlakte der zee. Eensklaps begon de hond, die zich naast zijn meester in het net had gewrongen, te blaffen. ''Top heeft iets gezien!'' riep een der luchtvaarders uit. Daarop klonk onmiddellijk een krachtige stem over de uitgestrekte wateren: ''Land! Land!'' De ballon werd door den wind altijd in een zuidwestelijke richting gedreven en had sedert het opkomen van de zon een aanmerkelijken afstand afgelegd; inderdaad zag men nu in die richting een vrij hoog land. Maar het was nog dertig mijlen onder den wind. Een uur zou er noodig zijn om het te bereiken, zoo men tenminste niet afdreef. Een uur! Zou de ballon in dien tijd niet al zijn gas verloren hebben? Maar, weldra was het duidelijk dat de ballon niet verder kon. Hij scheerde de oppervlakte der zee. Reeds bereikte het schuim der golven het onderste gedeelte van het net; hij ging hoe langer zoo langzamer en weldra kon hij zich bijna niet meer oprichten en was een aangeschoten vogel gelijk. Een half uur later was het land nog maar op een mijl afstand, maar de ballon was nagenoeg ledig, slap, vol plooien en slechts in het bovenste gedeelte was er nog gas aanwezig. Zelfs de reizigers, die aan het net hingen, waren te zwaar, en spoedig half in zee gedompeld moesten zij met de woedende golven strijden. Er kwam een deuk in den

...ion. Een wereld vol fantastische verhalen - Fantastische verhalen uit Suriname en de Antillen ... Classics in European Languages - Naar het middelpunt der ... ... . Classics in European Languages - Het Geheimzinnige Eiland (geïllustreerd) Het vintage tea party jaar; Eenvoudige stromingsleer vraagstukken en uitwerkingen; RROAARR! brult de kleine leeuw; Vierdaagsethriller 5 - De goudenkruisdragers; Animal Farm; Giuseppe Bergman deel 9: de odyssee van Giuseppe Bergman "Suske en Wiske Junior- Het ei van de draak" Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreer ... Classics in European Languages - Naar het middelpunt der ... ... . We raden u aan het boek van Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) PDF te downloaden op onze website mmark.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Classics in European Languages - Mathias Sandorf (geïllustreerd) Mark Twain; 100 Books You Must Read Before You Die - volume 2 [newly updated] [Ulysses, Moby Dick, Ivanhoe, War and Peace, Mrs. Dalloway, Of Time and the River, etc] (Book House Publishing) Het grote voorleesboek; Nieuw talent in Houten! Nachtblauw - special Vriendenloterij; Pijnstillers; Mandelmanns kookboek; Classics in European Languages - Het Geheimzinnige Eiland (geïllustreerd) De Brug Over De Drina; Theorema; De wrede god. Een studie over zelfmoord; Recepten Voor De Herfst; De validiteit van QALY's; Verre vader; Het gezin ......