Bibliotheek PDF EPUB

Classics in European Languages - Naar het middelpunt der Aarde (geïllustreerd) - Jules Verne

Je vindt hier Classics in European Languages - Naar het middelpunt der Aarde (geïllustreerd) pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: december 2015
DIMENSIE: 6,14
ISBN: 1230000835527
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jules Verne

Omschrijving:

Op Zondag, den 25sten Mei 1863, keerde mijn oom, professor Lidenbrock,haastig terug naar zijn huisje No 19 van de Koningstraat, eene deroudste straten van de oude wijk te Hamburg.De goede Martha zou bijna gedacht hebben veel te laat te zijn, wanthet middageten was nauwelijks aan de kook op het fornuis in de keuken.''Goed,'' zeide ik bij mij zelven, ''als hij honger heeft, zal mijn oom,die de ongeduldigste mensch is, luide jammerkreten aanheffen.''''Is mijnheer Lidenbrock daar reeds!'' riep de goede Martha volontsteltenis, terwijl zij de deur der eetzaal op een kier zette.''Ja, Martha! maar het eten behoeft nog niet klaar te zijn, want hetis nog geen twee uur. De klok der St. Michaelskerk heeft pas halftwee geslagen.''''Waarom komt mijnheer Lidenbrock dan t'huis?''''Dat zal hij ons wellicht zeggen.''''Daar is hij! Ik maak mij uit de voeten. Mijnheer Axel! gij moet hethem maar onder het oog brengen.'' En de goede Martha vluchtte naarde keuken.Ik bleef alleen. Maar mijn min of meer besluiteloos karakter gedoogdeniet, dat ik den opvliegendste van alle professoren iets onder hetoog zou brengen. Ik maakte mij dus gereed om voorzichtig naar mijnbovenkamertje te wijken, toen de huisdeur op hare hengsels knarste,zware voetstappen de houten trap deden kraken, en de heer des huizes,de eetzaal doorgaande, terstond zijn studeervertrek binnenstormde.Maar in dien snellen loop had hij zijn stok met een knop in den vormvan een notenkraker in een hoek, zijn grooten hoed, tegen de vleugin opgeborsteld, op de tafel gesmeten, en riep hij zijn neef met eenbulderende stem toe: ''Axel, volg mij!''Ik had nog geen tijd gehad om mij te bewegen, toen de professormij reeds op den toon van het levendigste ongeduld toeschreeuwde:''Hoe is het, zijt gij er nog niet?''Ik stoof het vertrek van mijn geduchten oom binnen.Otto Lidenbrock was, ik erken het gaarne, geen kwaad mensch; maar,als er geene ondenkbare veranderingen plaats hebben, zal hij als eenechte zonderling sterven.Hij was professor aan het Johannaeum en hield een cursus overde delfstofkunde, waarbij hij zich geregeld een paar keeren boosmaakte. Niet dat hij er zich over bekommerde of zijne leerlingen zijnelessen vlijtig bijwoonden, of zij hem oplettend volgden en of zij erlater eenig voordeel van zouden hebben; die beuzelingen verontrusttenhem niet. Hij onderwees ''subjectief,'' zooals de duitsche wijsgeeren hetnoemen, voor zich zelven en niet voor anderen. Hij was een baatzuchtiggeleerde, een put van geleerdheid, welker katrol knarste, als men eriets uit wilde halen. Met een woord, een vrek.Er zijn in Duitschland eenige professoren van dat slag.Ongelukkig was mijn oom niet zeer vlug bespraakt, wel niet in denhuiselijken kring, maar toch als hij voor het publiek sprak, en datis een lastig gebrek voor een redenaar. Zoo bleef de professor bijzijne voordrachten in het Johannaeum dikwijls steken; hij worsteldetegen een weerbarstig woord, dat niet van zijne lippen wilde vloeien,een van die woorden die tegenstand bieden, opzwellen en zich eindelijkuiten onder den niet zeer wetenschappelijken vorm van een vloek. Vandaar zijn hevige toorn.Er komen in de delfstofkunde vele half grieksche, half latijnschenamen voor, die moeielijk uit te spreken zijn; van die ruwe benamingen,die de lippen van een dichter pijn zouden doen. Het zij verre van mijeenig kwaad van die wetenschap te willen zeggen. Maar ten opzichte vankristalen met zes ruitvormige vlakken van retin-asphalt-harsen, vangheleniten, van fangasiten, van loodhoudende-molybdaenumzuur zouten,van manganesium (tungsteenzuur) zouten en van zirconium titanium,kan zelfs de vlugste tong zich wel eens verspreken.In de stad was dit vergeeflijke gebrek van mijn oom zeer goedbekend. Men maakte er misbruik van, men wachtte er op bij gevaarlijkezinnen, hij werd woedend en men lachte, hetgeen niet beleefd is, zelfsvoor Duitschers. Derhalve was er wel altijd een groote toevloed vanhoorders bij de voorlezingen van Lidenbrock, maar velen woonden zedaarom getrouw bij om zich te vermaken met den bespottelijken toornvan den professor.Niettemin, ik kan het niet genoeg herhalen, was mijn oom een echtgeleerde. Hoewel hij somtijds door al te ruwe behandeling zijnemonsters brak, voegde hij toch bij het genie van den geoloog denblik van den mineraloog. Met zijn hamer, zijn stalen stift, zijnkompasnaald, zijn blaaspijp en zijn fleschje salpeterzuur was hijeen zeer sterk man. Op de breuk, het voorkomen, de hardheid, desmeltbaarheid, den klank, den geur, den smaak van het een of andermetaal af, rangschikte hij het, zonder aarzelen, onder eene der zeshonderd soorten, die de wetenschap tegenwoordig telt.De naam van Lidenbrock werd dan ook met eere genoemd op de gymnasienen in de verschillende maatschappijen des lands. Humphry Davy,Humboldt, de kapiteins Franklin en Sabine verzuimden niet hem ophunne doorreis te Hamburg te bezoeken. Becquerel, Ebelmen, Brewster,Dumas, Milne Edwards, raadpleegden hem gaarne over de belangrijkstevraagstukken der scheikunde. Deze wetenschap had aan hem zeer schooneontdekkingen te danken, en in 1853 was te Leipzig eene verhandelingover de transcendente kristallographie door professor Otto Lidenbrockverschenen, een groote foliant met platen, die echter de kostenniet goedmaakte.Voeg daar nog bij, dat mijn oom conservator was van het mineralogischmuseum van den heer Struve, gezant van Rusland, eene kostbareverzameling, die eene europeesche vermaardheid genoot.Dat was de persoon, die mij ongeduldig aansprak. Stel u een grooten,mageren man voor, met een ijzeren gestel en met blonde haren, die hemeer veertig dan vijftig jaar deden schijnen. Zijne groote oogen roldenonophoudelijk rond achter een ontzaglijken bril; zijn lange, dunne neusgeleek op een scherp lemmet; de booze wereld beweerde zelfs dat hijmagnetisch was en ijzervijlsel aantrok. Louter laster; hij trok slechtssnuif aan, maar, ik wil er niet om liegen, in groote hoeveelheid.Als ik hier nu nog bijvoeg, dat mijn oom wiskundig berekende schredendeed van drie voet, en als ik zeg, dat hij onder het loopen zijnevuisten stijf gesloten hield, het teeken van een onstuimigen aard,zal men hem genoeg kennen om juist niet bijzonder op zijn gezelschapgesteld te zijn.Hij woonde in zijn huisje in de Koningstraat; eene woning halfvan hout, half van steen, met een gevelmuur met trappen; zij hadhet uitzicht op eene van die bochtige grachten, die zich door deoudste wijk van Hamburg kronkelen, welke de brand van 1842 gelukkiggespaard heeft.

... website mmark.nl en download gratis boeken! Search results for "palgrave studies in european political sociology" at Rakuten Kobo ... Naar het middelpunt der Aarde (geïllustreerd) eBook door ... ... . Read free previews and reviews from booklovers. Shop eBooks and audiobooks at Rakuten Kobo. Naar het middelpunt der aarde Prijs: € 0,00 Classics in European Languages - Het Geheimzinnige Eiland (geïllustreerd) Prijs: € 0,97 Jules Verne, Bloemlezing Prijs: € 2,92 tot € 3,09 Waar ben je naar op zoek? Bestseller Boeken. Illustreren kinderboeken. Hardcover. Annie M.G. Schmidt; Pluk van de Petteflet. €20.99 E-book. Jules Verne; 20.000 mijlen onde ... bol.com | Classics in European Languages - De Reis naar de ... ... . Illustreren kinderboeken. Hardcover. Annie M.G. Schmidt; Pluk van de Petteflet. €20.99 E-book. Jules Verne; 20.000 mijlen onder zee. €0.97 Kartonboek. Benji Davies; De kleine walvis. €8.99 Hardcover. Paul van Loon; Raveleijn 1. €18.99 ... Download en lees het boek Wereldwonderen van punt naar punt op onze website pianofortefestival.nl. Helemaal vrij. U vindt Wereldwonderen van punt naar punt in PDF, ePUB, MOBI. Wereldwonderen van punt naar punt neemt je mee langs al het moois dat de wereld te bieden heeft en gaat uit van de moderne lijst van werelderfgoed, opgesteld door de UNESCO. De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren (geïllustreerd) door Jules Verne. Classics in European Languages . Bedankt voor het delen! Je hebt de volgende beoordeling en recensie ingeleverd. We zullen ze op onze site publiceren nadat we ze bekeken hebben. Hallo! Op zoek naar een Classics in European Languages - Robur de Veroveraar (geïllustreerd)-boek geschreven door auteur Jules Verne? Registreer u op onze website mmark.nl en download gratis boeken!...