Bibliotheek PDF EPUB

Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana (Complete) - John Gabriel Stedman

Je vindt hier Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana (Complete) pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2009-07-29
DIMENSIE: 12,7
ISBN: 9781465566423
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: John Gabriel Stedman

Omschrijving:

VOORREDEN VAN DEN VERTAALER. In den jaare 1796. kwam in twee deelen in groot quarto, te London te voorschyn eene Reisbeschryving, onder deezen tytel: Narrative, of a five years expedition, against the Revolted Negroes of Surinam, in Guiana, on the Wild Coast of South America; from the year 1772, to 1777: elucidating the History of that Country, and describing its productions, viz. Quadrupedes, Birds, Fishes, Reptiles, Trees, Shrubs, Fruits & Roots; with an account of the Indians of Guiana & Negroes of Guinea: by Captain J. G. STEDMAN. Illustraded with 80 elegant Engravings, from drawings made by the . De meer dan gewoone pracht en kostbaarheid, waar mede deeze Engelsche uitgaaf is volvoert, doet reeds dadelyk iets groots van dit werk verwagten: en in de daad de doorbladering van het zelve zal die verwagting geenzints te leur stellen. Eene aanéénschakeling van merkwaardige gebeurtenissen in eenen gemakkelyken en bevalligen styl voorgestelt, maakt de leezing van dit werk aangenaam; en het onderwerp is tevens belangryk. Meer dan één Schryver heeft wel ondernomen eene beschryving der Surinaamsche Volkplanting te leveren; maar verder dan dezelve door Europeaanen bebouwd en bewoond word, brengen zy het byna nooit. De Zand-Woestynen of Savanen zyn de grenspaalen, welke deeze Schryvers niet te buiten gaan. Maar vermits de Capitain STEDMAN, door het bywoonen van eenen tocht tegen oproerige Negers, tot in derzelver diepste schuilhoeken, door byna ontoegankelyke bosschen en moerassen, is doorgedrongen, treffen wy hier byzonderheden aan, die elders te vergeefs gezocht zouden worden, en des te meer opmerking verdienen, om dat ze overal de kenmerken dragen van zuivere waarheid, zonder opsmukking of vergrooting, waar door andere werken van dien aart veelal bedorven worden, en hunne achting verliezen. Met recht beschouwd men dit werk als het volledigst Tafereel der Volkplanting van Surinamen, eene bezitting, voor meer dan ééne Europeesche Natie van het grootste aanbelang. Geen wonder derhalven, dat in verscheide tydschriften in Engeland, in Frankryk, in Duitschland, met lof van dit werk gewaagd wierd. Geen wonder, dat de Burger P. T. HENRY zig verledigde, om 'er eene Fransche Vertaaling van te leveren, welke in den jaare 1798. in drie deelen in 8VO. te Parys in 't licht verscheen. Geen wonder eindelyk, dat men in Duitschland 'er in één Deel in 8VO. een zoort van uittrekzel uit gemaakt heeft. Alle deeze redenen bewoogen dan ook den Uitgever deezes, om dit zoo bevallig, als nuttig werk in een Hollandsch kleed te steeken, en den Nederlanderen ter leezing aan te bieden. Wat de uitvoering der vertaaling betreft, men heeft de Engelsche uitgaave tot den grondslag gelegt, maar ook tevens gemeend gebruik te moeten maken van de Fransche vertaaling, waar aan de verëischten eener goede overzetting met recht worden toegekend. Men heeft dit voornamelyk gedaan in tweërlei opzigt: voor eerst door, even gelyk de Fransche Vertaaler gedaan heeft, weg te laaten de hier en daar ingevlochtene plaatsen, uit Engelsche Dichters, en andere uitweidingen, die geene andere verdiensten hebben, dan dat ze eenen al te kostbaaren optooy aan het werk geven: en ten tweeden, dat men de plaaten, die in de oorspronkelyke uitgaave tot een getal van tachtig waaren aangewassen, in zoo verre vermindert heeft, dat men de zulke, die in werken over de Natuurlyke Geschiedenis, en over de kennis der Planten en Gewassen gemakkelyk genoeg te vinden zyn, tot vermyding van te groote kostbaarheid heeft agter wegen gelaten, en voorts die geene, welke geplaatst zyn geworden, tot op die maate verkleind, dat ze voor eene uitgaave in 8vo. geschikt waaren

... - half leder - 24 x 15 cm. Conditie: In goede staat ... ‎Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van ... ... . Plaatselijk wat waterschade aan de rechterzijde van de 26 Find many great new & used options and get the best deals for Reize Naar Surinamen En Door de Binnenste Gedeelten Van Guiana - Deel 1 by John Gabriel Stedman (Paperback / softback, 2013) at the best online prices at eBay! John Gabriël Stedman - Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana - Amsterdam, Johannes Allart, 1800 - 1st edition - parts 3 and 4 in 1 volume - (8), 350, (8), 308 pp. - half-leather - 24 × 15 cm. These are parts 3 an ... Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van ... ... . - half-leather - 24 × 15 cm. These are parts 3 and 4 in one volume. Condition: fair. The binding is in moderate condition. The front cover is loose (only hanging on a tiny piece of leather) and the binding ... Get this from a library! Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana. [John Gabriel Stedman; Daniel Lescallier; Allart, Johannes (Amsterdam)] File:Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana; John Gabriel Stedman (MU EAJ 907 (XXX plaat pp 4)).tif From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to navigation Jump to search John Gabriël Stedman - Klassiekers (926) Ebook 10 oktober 2014 Lezen / Downloaden Reize naar Suri... File:Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana; John Gabriel Stedman (MU EAJ 906 (XX plaat 54-55)).tif From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to navigation Jump to search Free kindle book and epub digitized and proofread by Project Gutenberg. Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana — Deel 2 by Stedman - Free Ebook Project Gutenberg Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana 4 is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana 4 PDF te downloaden op onze website 3dayslimburg.be Er zijn ook andere boeken van de auteur Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana 4...